REGULAMIN

Przed dokonaniem zakupu zapoznaj się z niniejszym regulaminem. W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytania prosimy kierować na adres email hello@eosupplies.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia klientów lub użytkowników naszej witryny.

I Regulamin ESSENTIAL OIL SUPPLIES POLAND

1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016r, poz. 1030 z późn. zm.) określa zasady korzystania ze Sklepu.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Sprzedawca – rozumie się przez to:

Dawid Cichy z siedzibą 44-240 Żory, ul. Boguszowicka 53. NIP: 651-162-58-85 REGON:364106883 używający w serwisie nazwy pl.eosupplies.com

b) Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług elektronicznych, w szczególności zawiera lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży i która zaakceptowała Regulamin;

c) Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

d) Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym pl.eosupplies.com

e) Produkt lub Produkty – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie;

f) Cena – należy przez to rozumieć cenę brutto Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Produktu. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;

g) Dostawca – profesjonalny operator pocztowy, kurier dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie Produkty;

h) Koszty dostarczenia Produktu – rozumie się przez to opłaty za dostawę Produktu do Klienta;

i) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;

j) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

k) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust.5 poniżej, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są przedsiębiorcami z siedzibą poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są Konsumentami mającymi zwykłe miejsce pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże konsumenci ci mogą korzystać z ochrony przyznanej im na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium państwa w którym mają oni miejsce zwykłego pobytu, w sytuacji gdy nie można tych przepisów wyłączyć w drodze umowy.

II Rejestracja w Sklepie i dokonywanie zamówień

1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Produkty w Sklepie są Klienci, którzy posiadają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu i Ci którzy nie są zarejestrowani.

2. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

3. Dostępność Produktów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Zastrzegamy sobie prawo do zmian opisu oraz cen produktów czy ich wycofania bez wcześniejszej informacji.

4. Status nie zarejestrowanego użytkownika Sklepu tj. Klienci dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu.

5. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Klient uzyska po wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie internetowej Sklepu oraz dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na email Klienta. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

6. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Produkty przez wybór przycisku – „zamówienie”

7. Klient, który nie posiada statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Produkt poprzez wybór przycisku – „zamówienie” i podając dane do formularza zamówienia, niezbędne do jego zrealizowania zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

8. W trakcie procedury składania zamówienia, aż do momentu wybrania przez Klienta przycisku „zamówienie” Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu, miejsca dostarczenia Produktu, sposobu płatności, danych podanych do zrealizowania zamówienia. Poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie” Klient definitywnie składa zamówienie.

9. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia. Informacja o całkowitej wartości zamówienia jest podawana na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić.

10. Zamówienie można składać przez całą dobę, każdego dnia tygodnia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności Sklepu ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych.

11. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e- mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzająca otrzymanie przez Sprzedawcę zamówienia. Wiadomość jest wysyłana automatycznie i potwierdza fakt dotarcia zamówienia do Sprzedawcy.

12. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres email, w wiadomości email potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.

13. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

14. Faktura VAT będzie przesłana na podany przez Klienta, podczas składania zamówienia adres email lub dołączana w formie wydruku do przesyłki.

III Realizacja zamówienia

1. Złożone zamówienie zostaje weryfikowane przez Sprzedawcę. Przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji nastąpi po otrzymaniu całej należności tj. ceny Produktu i kosztów dostarczenia wskazanych w zamówieniu.

2. Jeśli zamówienie jest złożone w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, Klient otrzymuje na adres email wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3. Wszystkie zamówienia podlegają akceptacji zgodnie z dostępnością towaru i warunkami płatności. Jeśli zakupiony przedmiot nie będzie dostępny w magazynie, skontaktujemy się z Klientem telefonicznie lub emailem i zaoferujemy opcję anulowania zamówienia i otrzymania zwrotu pieniędzy, lub  poinformujemy o dłuższym czasie oczekiwania na powrót produktu do magazynu lub zaproponujemy alternatywny produktu.

 

4. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia przed dostawą w sytuacji gdy:

a) dane podane przez Klienta są nieprawdziwe;

b) zamówienie nie zostało opłacone w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

5. Produkt objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży.

6. W przypadku braku produktu w magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie w celu podjęcia decyzji co do dalszej realizacji Zamówienia.

7. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

IV Zasady płatności za Produkt

1. W celu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę Produktów oraz koszt dostarczenia Produktu.

a) przelew (przedpłata): należność za Zamówienie zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w emailu potwierdzającym złożenie Zamówienia. Numer bankowy Sprzedawcy

33 1050 1676 1000 0097 3920 2035
ING Bank Śląski
Dawid Cichy
ul. Boguszowicka 53
44-240 Żory

b) płatność online, szybkie przelewy lub BLIK  za pośrednictwem Systemu Polskie ePłatności. Płatności są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.

2. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu Polskie ePłatności oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie https://pep.pl/ Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług.

3. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

V Dostawa zamówionego Produktu

1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazanym w formularzu rejestracji/​zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie drogą mailową lub telefoniczną o nieprawidłowo wypełnionym formularzu, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Przesyłki z produktem, Sprzedawca dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej. Istnieje możliwość odebrania Produktu w siedzibie Sprzedawcy, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru drogą mailową bądź telefoniczną.

3. Sprzedawca stara się dostarczyć sprzedawane produkty jak najszybciej. Wysyłka produktów znajdujących się w magazynie jest realizowana w ciągu 2-​5 dni roboczych od momentu:

a) w przypadku płatności online realizowanej jest za pośrednictwem serwisu Polskie ePłatności – gdy Klient otrzyma automatyczny email z informacją o zaakceptowaniu płatności. W finalizacji zamówienia Klient zostaje przekierowany do strony serwisu Polskie ePłatności, gdzie będzie mógł zdecydować się na płatność kartą lub przelewem bankowym, szybkimi przelewami online oraz BLIK. 

b) zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności przelewem.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu przesyłki. Dokładamy wszelkich starań aby maksymalnie zabezpieczyć produkty na czas transportu. W razie uszkodzenia przesyłki prosimy sprawdzić zawartość w obecności kuriera i sporządzić protokołu szkody. Protokół szkody pozwoli na rozpoczęcie procedury odszkodowawczej - jeśli uszkodzenie nastąpiło z winy przewoźnika.

5. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Klient akceptuje i rozumie, iż używanie ostrych narzędzi przy otwieraniu paczki może uszkodzić produkt. Uszkodzenie produktu przez klienta, w postaci przecięcia produktu nie będą podstawą do reklamacji oraz zwrotu.

VI Zwrot zakupionego produktu

1. Klient, który jest Konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Internetowym pl.eosupplies.com Produkt bez podania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

2. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Produktu Sprzedawcy,  nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu na adres Email hello@eosupplies.pl Następnie Produkty muszą być zwrócone do Sprzedającego w oryginalnych opakowaniach i nie nosić oznak użytkowania.

4. Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu zakupionego przez sklep internetowy na adres firmy na koszt własny.  Adres do zwrotu produktów na adres Dawid Cichy ul. Boguszowicka 53, 44-240 Żory, Polska

5. Sprzedawca zwraca Klientowi kwotę za odesłany przez Klienta Produktu w  formie bonu o kwocie równoważnej zwracanego Produktu do wykorzystania przy kolejnych zakupach ważnego przez okres 1roku od czasu Zwrotu Produktu lub Sprzedawca zwróci koszt Produktu na wskazany rachunek bankowy Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu środków w terminie do 5 dni roboczych od czasu otrzymania dokumentów oraz zwrotu produktów na magazyn Sprzedawcy. W przypadku zwrotu następującego nie z naszej winy nie pokrywamy kosztów przesyłki zwrotnej. Oddajemy kwotę równowartości zakupionego wcześniej towaru na wskazany w formularzu zwrotu nr konta bankowego Klienta. 

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Produktów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot dokonywany jest w formie bonu przesyłanego na adres email Klienta, podany w formularzu zamówienia.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Towar zakupiony i zwrócony przez klienta nie może być uszkodzony mechanicznie, zabrudzony oraz nosić oznak użytkowania. Jeśli wyżej wymienione sytuacje nastąpią Sprzedawca ma prawo odmowy Klientowi zwrotu kwoty w formie bonu za zakupiony towar.

 

8. Odstąpienie od umowy sprzedaży Produktu może zostać dokonane poprzez wysłanie stosownej informacji na adres emailowy Firmy.  Następnie należy odesłać produkty na adres firmy wraz z wydrukowanym i uzupełnionym formularzem zwrotu, przesłanym na adres email Klienta po otrzymaniu zgłoszenia. Prosimy o odesłanie produktów w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, odpowiednio zabezpieczonych, najlepiej użyć do tego celu opakowania zbiorczego, w którym zamówienie dotarło do Klienta.

9. Zwrotowi nie podlegają produkty uszkodzone przez Klienta w czasie użytkowania

VII Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne, prawne lub jest w inny sposób niezgodny z umową Klient ma prawo złożyć reklamację.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną lub jest w inny sposób niezgodny z umową (, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

4. Reklamacje dotyczące wad Produktów należy zgłaszać na adres email: hello@eosupplies.pl w tytule prosimy umieścić REKLAMACJA oraz nr zamówienia.

5. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwiska Klienta;

b) adres do korespondencji lub adres email Klienta;

c) dowód potwierdzający dokonanie zakupu Produktu;

d) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta;

e) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację oraz zdjęcie wady/uszkodzenia Produktu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

7. Po dokonaniu procedury reklamacyjnej (wysłanie informacji o Reklamacji oraz Produktu  reklamowanego do Sprzedawcy)  Sprzedawca wyśle nowy Produkt do Klienta lub zaproponuje Bon o wartości równoważnej Reklamowanego Produktu ważny przez okres 1roku licząc od czasu dokonania reklamacji, lub Sprzedawca zwróci środki o wartości Reklamowanego Produktu na wskazany rachunek bankowy Klienta. W procedurze reklamacyjnej Sprzedawca zwraca Klientowi poniesiony przez niego koszt wysyłki towaru.  

8. Klient akceptuje i rozumie, iż używanie ostrych narzędzi przy otwieraniu paczki mogą uszkodzić produkt. Uszkodzenie produktu przez klienta, w postaci uszkodzenia produktu nie będą podstawą do reklamacji oraz będą powodowały utratę gwarancji.

X. Produkty

1.Specyfikacja Produktu

Każdy zakupiony Produkt jest sprzedawany zgodnie ze specyfikacją produktu. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy konkretny pomiar i informacja były jak najbardziej dokładne i oparte na uznanych branżowych standardach zgodności i tolerancji. Essential Oil Supplies Poland nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku dostarczenia produktu poza zakresem tolerancji, przekraczające koszt wymiany wadliwego produktu. Nie ponosi również odpowiedzialności za błędy w informacjach lub specyfikacji produktu.

2.Zgodność produktu

Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie szczegółów produktów z wybranym zakupionym produktem. Essential Oil Supplies Poland nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z wyboru przez Klienta niezgodnych opakowań lub pojemników w celu dopasowania ich do innych produktów lub potrzeb.

3. Gwarancja produktu

W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zrzekamy się wszelkich gwarancji w odniesieniu do Produktów. Jeżeli Produkt okaże się wadliwy, nasza odpowiedzialność obejmuje tylko koszt wymiany wadliwego Produktu.

XI Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta.

4. Wszystkie treści i obrazy na stronie internetowej podlegają prawu autorskiemu, a ich powielanie w jakiejkolwiek formie jest surowo zabronione. Są one przeznaczone wyłącznie do naszych celów marketingowych i sprzedażowych i nie mogą być powielane ani ponownie wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody. Jeśli chcesz użyć dowolnej grafiki internetowej, skontaktuj się z wholesale@eosupplies.com aby poprosić o pozwolenie.

Ponadto produkty zakupione na tej stronie internetowej lub na stronach dystrybutorów Essential Oil Supplies nie mogą być odsprzedawane bez uprzedniej pisemnej zgody z naszą centralą. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sprzedaży detalicznej produktów zakupionych na tej stronie lub na innej stronie dystrybutora Essential Oil Supplies, prosimy o kontakt na adres wholesale@eosupplies.com. Podobnie sprzedaż hurtowa wymaga wcześniejszego uzgodnienia z naszą centralą, a wszelkie zapytania hurtowe należy kierować w pierwszej kolejności na adres wholesale@eosupplies.com.
5. Administratorem danych osobowych jest Firma Dawid Cichy z siedzibą w 44-240 Żorach, ul. Boguszowicka 53,  NIP 5611625885 

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  1.05.2021r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

Dodaj do listy życzeń
Lista życzeń
Właśnie dodałeś produkt do koszyka